HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Stichting Vrienden van het Surinaams Recht

Definities
Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
aangeslotenen: natuurlijke en rechtspersonen die zich hebben verbonden aan SVSR;
bestuur: het bestuur van SVSR;
contributie: de door een aangeslotene verschuldigde financiële bijdrage als
bedoeld in artikel 3 lid 2 van dit reglement;
CvA: het in artikel 4 van dit reglement bedoelde Comité;
penningmeester: de penningmeester van SVSR;
secretaris: de secretaris van SVSR;
statuten: de actuele statuten van SVSR;
SVSR: Stichting Vrienden van het Surinaams Recht;
voorzitter: de voorzitter van SVSR.

Taken en werkwijze bestuur
Artikel 2

1. De taak van de voorzitter is:
a. het leiden van de vergaderingen en het bewaken van de agenda;
b. het optreden als woordvoerder van SVSR in de media alsmede richting
overheden, de rechterlijke macht, universiteiten, zusterorganisaties en
andere door het bestuur te bepalen instellingen, organisaties en instellingen.

2. De taak van de secretaris is:
a. het bijhouden van het archief en de correspondentie;
b. het opstellen van notulen van vergaderingen;
c. het verzorgen van de communicatie met de aangeslotenen.

3. De taak van de penningmeester is:
a. Het beheren van de financiële middelen van de stichting;
b. het versturen van contributiefacturen naar de aangeslotenen;
c. het vastleggen van financiële afspraken met donateurs, sponsoren,
crediteuren en debiteuren van SVSR;
d. Het opstellen van jaarlijkse begrotingen en financiële rapportages.

Artikel 3

1. Het bestuur vergadert tenminste een keer per kwartaal.
2. Jaarlijks, uiterlijk in de maand november, stelt het bestuur de financiële bijdrage
voor de aangeslotenen voor het volgende kalenderjaar vast.
3. Het bestuur kan besluiten haar boeken te laten controleren door een accountantadministratie
consulent of een registeraccountant.

Comité van Aanbeveling
Artikel 4

1. Het bestuur kan besluiten een Comité van Aanbeveling in te stellen. Indien het
bestuur daartoe besluit, stelt het tevens het aantal leden van het CvA vast.
2. Zij die een naar het oordeel van het bestuur aantoonbaar Suriname een warm hart
toedragen, over een uitgebreid en voor SVSR relevant netwerk beschikken én bereid
zijn de missie van SVSR in woord en daad uit te dragen kunnen door het bestuur als
lid van de CvA worden benoemd.
3. Leden van de CvA worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen
onbeperkt herbenoemd worden.

Aangeslotenen
Artikel 5
1. Een aangeslotene is die natuurlijk- of rechtspersoon die als zodanig door het bestuur
is toegelaten.
2. Een aangeslotene is verplicht de contributie binnen de door SVSR gecommuniceerde
termijn te betalen.
3. Een aangeslotene:
– heeft het recht aanwezig te zijn tijdens de reguliere bijeenkomsten (één in
het voorjaar en één in het najaar). De data van deze bijeenkomsten worden
ruim van tevoren bekendgemaakt.
– ontvangt de digitale uitgaven van het Surinaams Juristenblad die gedurende
de betreffende contributie-periode verschijnen.
4. Het is een aangeslotene verboden om tijdens de door SVSR georganiseerde
bijeenkomsten (partij)politiek te bedrijven en/of reclame voor politieke partijen te
maken. Het is een aangeslotene eveneens niet toegestaan andere aangeslotenen te
benaderen voor commercieel gewin.

Overige bepalingen
Artikel 7
1. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur
van SVSR.
2. Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door het bestuur van SVSR.
Aldus vastgesteld door het bestuur van SVSR op 26 juni 2023