Wie zijn wij?

Het Centrum voor Democratie en Rechtspleging voorheen SJSSN (Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland) is opgericht op 17 augustus 1989 door mevrouw Lillian Gonsalves- Ho Kang You. De doelstellingen van de organisatie zijn verbreed om een structurele bijdrage te kunnen blijven leveren aan de versterking van de rechtsstaat in Suriname en het bevorderen van kennis en kunde van de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Het Centrum voor Democratie en Rechtspleging is een stichting. De stichting heeft een bestuur met een raad van toezicht. Het bestuur dient ervoor zorg te dragen dat de gestelde doelen en activiteiten uitgevoerd worden. De raad van toezicht beschikt over een eigen reglement waarin de taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd.

Ook de Juridische Bibliotheek Suriname “Mr. K.C. Gonçalves” is ondergebracht bij het CDR en is vernoemd naar de heer Kenneth Gonsalves. Het doel van deze bibliotheek is de behoefte van de praktijkjuristen aan juridische informatie te voorzien. De collectie van de bibliotheek – bestaande uit boeken, vakbladen, wetgeving, verdragen en jurisprudentie – wordt ook ingezet bij de opleidingen. Tot de doelgroep van de bibliotheek behoren stagiair(e)s, advocaten, (kandidaat-)notarissen, notarieel medewerkers, rechters, raio’s, rio’s, griffiers, vervolgingsambtenaren, parketsecretarissen, overige juristen en juridische studenten.

De bibliotheek beschikt ook over een studiezaal voorzien van een computer, die toegang biedt tot de collectie.

De directeur die belast is met de dagelijkse leiding van de organisatie en de juridische bibliotheek is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van kwalitatief goede cursussen, seminars en opleidingen. De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur van de stichting. De directeur stuurt het team van medewerkers aan bestaande uit een officemanager, een bibliotheekmanager, een opleidingsmanager, twee assistent opleidingsmanagers, twee opleidingsassistenten, een administratief medewerker, een financieel medewerker, een bibliotheekmedewerker en vijf servicemedewerkers

Een belangrijke partner is sinds 1989 de zusterstichting in Nederland – de Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname – die zich ten doel stelt het CDR waar mogelijk te ondersteunen door het beschikbaar stellen van juridische documentatie, het werven van fondsen en activiteiten die kunnen bijdragen aan verdere verduurzaming van de activiteiten van het CDR.

De opleidingen/ cursussen

Het CDR leidt zowel praktijk, overheid, als ook bedrijfsjuristen op vanwege zijn diversiteit aan cursussen en trainingen op juridisch gebied. Tevens worden er regelmatig workshops en trainingen verzorgd over een juridisch vraagstuk. 

Het CDR is in Suriname het instituut die de Beroepsopleiding Advocatuur verzorgd. Deze opleiding duurt twee jaren en is bedoeld om de advocaat- stagiaire voor te bereiden op de praktijk. De Beroepsopleiding Advocatuur is in 2023 in een nieuw jasje gestoken en zal voortaan doorgaan onder de naam “de Advocaten Opleiding” conform de Advocatenwet. 

In het kader van de Direct EU Grant van het EU project “Strengthening of the (criminal) justice in Suriname” werkt het CDR sinds 2022 samen met CILC (Center voor International Legal Cooperation), de Raad voor de Rechtspraak en de SSR (Stichting Studiecentrum voor de Rechtspleging). Het project is gericht op capaciteitsversterking van de rechtsprekende macht door middel van opleiding van rechterlijke ambtenaren tot schrijfjuristen en rechters Civiel en Straf en kwaliteitsversterking van de griffiers bij het Hof van Justitie. De kernactiviteit van het programma voor het Openbaar Ministerie is uitvoering van een pilot gericht op alternatieve strafmethoden voor jeugdige delinquenten en cursussen in het milieurecht. 

Verder heeft zeer recent de afronding plaatsgevonden van het project “Institutional strengthening of the Constitutional Court of Suriname via training and practical guidance”, gefinancierd door het Canada Fund for Local Initiatives Suriname and Guyana, kort gezegd “CFLI” en het Ministerie van Justitie en Politie.

Binnen het project zijn uitgevoerd, een cursus Constitutioneel recht, een cursus Staatsrecht, een training over herziening van wetten, een training over het beoordelen van overheidsbeslissingen, een training over het schrijven van beslissingen, een cursus over mensenrechten en LGBT-rechten en praktische begeleiding van 3 weken van het Constitutioneel Hof door een externe deskundige(n).

Het CDR heeft verder in de planning het project voor de omscholing van ongeveer 560 juristen in het kader van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) en Aanverwante Ontwerpwetten. Effectieve toepassing van de ontwerpwetten NBW vereist dat zowel de overheid, De Nationale Assemblée (DNA), de advocatuur, het notariaat en de wetenschappelijke opleidingen voor juristen en advocaten in opleiding en het maatschappelijk middenveld simultaan op gestructureerde en professionele wijze worden geschoold in de effectieve toepassing van de ontwerpwetten NBW.

Het CDR heeft verder gedurende de afgelopen 35 jaren een goede relatie opgebouwd met verschillende stakeholders waar in de volgende nieuwsbrief verder op zal worden ingegaan.

www.stichting-cdr.org

https://www.facebook.com/StgCDR/

https://www.linkedin.com/company/centrum-voor-democratie-en-rechtspleging/