Algemene voorwaarden Stichting Vrienden van het Surinaams

Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting Vrienden van het Surinaams Recht, gevestigd aan de Scheveningseweg 52 2517 KW Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 89973356.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Stichting Vrienden van het Surinaams Recht levert en op alle verbintenissen die zij met haar wederpartijen sluit. 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als Stichting Vrienden van het Surinaams Recht deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

 Artikel 1. Aanbod en aanvaarding 

 

1.1. Alle door Stichting Vrienden van het Surinaams Recht uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van maximaal 30 dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Als de wederpartij pas na het verstrijken van deze termijn het aanbod aanvaardt, komt er geen overeenkomst tot stand tenzij Stichting Vrienden van het Surinaams Recht uitdrukkelijk anders aangeeft. 

1.2. Als de wederpartij niet uitdrukkelijk het aanbod aanvaardt, maar wel die indruk wekt (bijvoorbeeld door Stichting Vrienden van het Surinaams Recht te verzoeken om alvast bepaalde diensten uit het aanbod te leveren), geldt dit als aanvaarding en komt er derhalve een overeenkomst tot stand. 

1.3. Een afwijkende aanvaarding van het aanbod door de wederpartij is niet bindend voor de Stichting, ook niet als het slechts om ondergeschikte afwijkingen van het aanbod gaat, tenzij Stichting Vrienden van het Surinaams Recht hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt. 

1.4. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht heeft het recht om de overeenkomst tussentijds op te zeggen wanneer er na totstandkoming nieuwe informatie beschikbaar komt waardoor (verdere) uitvoering redelijkerwijs niet van Stichting Vrienden van het Surinaams Recht kan worden verlangd. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht is in een zodanig geval niet verplicht tot schadevergoeding. Eventuele al geleverde producten of diensten zullen naar rato worden afgerekend. 

1.5. Na totstandkoming kan de overeenkomst slechts worden gewijzigd met schriftelijke instemming van beide partijen. 
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst 

2.1. Als er door Stichting Vrienden van het Surinaams Recht in het aanbod of op een andere manier een (op)levertermijn wordt gecommuniceerd, dan heeft deze (op)levertermijn telkens een indicatief karakter, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat het om een fatale (op)levertermijn gaat. 

2.2. De wederpartij zal alles doen en nalaten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de wederpartij er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Stichting Vrienden van het Surinaams Recht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. 

2.3. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Stichting Vrienden van het Surinaams Recht verstrekte gegevens en informatie. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht heeft het recht om deze op juistheid en volledigheid te onderzoeken, maar is hiertoe niet verplicht, tenzij dit uitdrukkelijk onderdeel is van de overeenkomst. 

2.4. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerking niet tijdig door de wederpartij wordt verleend, heeft Stichting Vrienden van het Surinaams Recht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 


     3. Levering van diensten 

3.1. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht zal zich inspannen om de diensten naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 

3.2. Als de goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft Stichting Vrienden van het Surinaams Recht het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van de wederpartij, mits deze kosten vooraf door de wederpartij zijn goedgekeurd. 

3.3. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht heeft het recht om de diensten in verschillende fasen uit te voeren en om de verschillende fasen afzonderlijk te factureren. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht zal bij de uitvoering van de overeenkomst rekening houden met redelijke aanwijzingen van de wederpartij, of gemotiveerd aangeven waarom zij dit niet doet. Als de wederpartij ondanks deze motivatie vasthoudt aan de aanwijzing, zal Stichting Vrienden van het Surinaams Recht de aanwijzing opvolgen (voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is) voor risico van de wederpartij. 


Artikel 4 Betaling 

4.1. Alle door Stichting Vrienden van het Surinaams Recht genoemde bedragen zijn exclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. 

4.2. De betalingstermijn voor de door Stichting Vrienden van het Surinaams Recht verzonden facturen bedraagt 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. 

4.3. Als de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van diensten, wordt in het aanbod van Stichting Vrienden van het Surinaams Recht het facturatieschema vermeld. Indien een dergelijk schema ontbreekt, heeft Stichting Vrienden van het Surinaams Recht het recht om de diensten per jaar of per maand te factureren. 7

4.4. Als de overeenkomst betrekking heeft op de levering van producten, heeft Stichting Vrienden van het Surinaams Recht om vooraf te factureren. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht kan uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat het overeengekomen bedrag door de wederpartij is voldaan. 

4.5. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht zal voor de verschuldigde bedragen steeds een elektronische factuur sturen aan de wederpartij. De wederpartij stemt hierbij in met elektronische facturatie. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht zal daarbij rekening houden met redelijke factuurvoorschriften van de wederpartij, mits deze tijdig (vooraf) door de wederpartij aan Stichting Vrienden van het Surinaams Recht kenbaar zijn gemaakt. 

4.6. Indien de wederpartij het niet eens is met de inhoud van een factuur, heeft de wederpartij het recht om het betwiste (maar niet het overige) deel van de factuur op te schorten. Een eventuele betwisting dient binnen de betaaltermijn schriftelijk aan Stichting Vrienden van het Surinaams Recht kenbaar te worden gemaakt. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht zal na betwisting zo spoedig mogelijk beoordelen of dit al dan niet terecht is. Als de betwisting onterecht blijkt, zal de wederpartij het openstaande bedrag alsnog binnen 14 (veertien) dagen voldoen. 

4.7. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht heeft het recht om bij vooruitbetaling te factureren. Daarnaast heeft Stichting Vrienden van het Surinaams Recht het recht om de overeengekomen producten en diensten pas te leveren wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door Stichting Vrienden van het Surinaams Recht is ontvangen. 

4.8. Als wederpartij een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is wederpartij direct, na het aflopen van de betalingstermijn, in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. 

4.9. Bij een niet-tijdige betaling is de wederpartij over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Ook is de wederpartij in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten die Stichting Vrienden van het Surinaams Rechtmaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.


Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten 

5.1. De auteursrechten en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door of namens Stichting Vrienden van het Surinaams Recht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot lesmaterialen, adviezen en andere documenten, berusten bij Stichting Vrienden van het Surinaams Recht of haar organisatie. 

5.2. De wederpartij zal alle door Stichting Vrienden van het Surinaams Recht ontwikkelde of verstrekte materialen zoals bedoeld in het vorige lid uitsluitend gebruiken voor het overeengekomen doel. 

5.3. Het is de wederpartij nadrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de door of namens Stichting Vrienden van het Surinaams Recht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, dan wel om enige aanduidingen van de maker of herkomst uit de materialen te verwijderen. 


Artikel 6. Overmacht 

6.1. Partijen zijn over en weer niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst en zijn niet verplicht tot nakoming of schadevergoeding indien en voor zover nakoming van de overeenkomst onmogelijk is in verband met overmacht of uitvoering van diensten door derden. 


Artikel 7. Geheimhouding 

7.1. Partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Wederpartij zal in ieder geval de inhoud van het door Stichting Vrienden van het Surinaams Recht uitgebrachte aanbod vertrouwelijk behandelen. 

7.2. Als Stichting Vrienden van het Surinaams Recht bij de uitvoering van de overeenkomst kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is wederpartij er bij de verstrekking van deze gegevens aan Stichting Vrienden van het Surinaams Recht zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Stichting Vrienden van het Surinaams Recht niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Stichting Vrienden van het Surinaams Recht over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Stichting Vrienden van het Surinaams Recht om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen. 

7.3. De in dit artikel opgenomen verplichtingen zijn niet van toepassing als partijen kunnen bewijzen dat de informatie van de andere partij (i) beschikbaar is uit openbare bronnen, (ii) al voorafgaand aan de verstrekking door de andere partij in het bezit was de ontvangende partij, (iii) verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde een geheimhoudingsplicht schendt door de verstrekking aan de ontvangende partij, of (iv) onafhankelijk en zonder gebruik te maken van informatie van de andere partij is ontwikkeld. 

 

  1. Duur en beëindiging 

8.1. Als de overeenkomst een duurovereenkomst is welke voor bepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door beide partijen na een initiële periode van 12 maanden op ieder moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van ieder. 

 

8.2. Het is partijen niet toegestaan om de overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens de gevallen waarvoor in deze algemene voorwaarden of in andere onderdelen van de overeenkomst expliciet een uitzondering is gemaakt. 

8.3. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht heeft het recht om de Overeenkomst met directe ingang (geheel of gedeeltelijk) op te schorten dan wel de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te zeggen of te ontbinden, indien: a. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt en de tekortkomingen niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling herstelt. 

8.4 Na opzegging of ontbinding van de overeenkomst zijn eventuele resterende vorderingen van Stichting Vrienden van het Surinaams Rechtop de wederpartij direct opeisbaar, ongeacht de reden van beëindiging. 


Artikel 9. Wijziging algemene voorwaarden 

13.1. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 


Artikel 10  Prijswijzigingen contributies en aanvullende bijdragen 

10.1. Stichting Vrienden van het Surinaams Recht het recht om de overeengekomen prijzen en tarieven eens per jaar te verhogen op basis van haar dekkingsplan en of op haar activiteiten een aanvullende kostendekkende bijdrage in rekening te brengen. 


Artikel 11. Rechts- en forumkeuze 

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Stichting Vrienden van het Surinaams Rechten wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

11.2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting Vrienden van het Surinaams Recht gevestigd is. 


Artikel 12. Varia 

12.1. Overal waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

12.2. Als een bepaling uit de overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Stichting Vrienden van het Surinaams Rechten wederpartij ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. 

12.3. De wederpartij dient relevante wijzigingen in zijn gegevens, zoals wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan Stichting Vrienden van het Surinaams recht. 

12.4. De registraties in de systemen van Stichting Vrienden van het Surinaams Recht vormen volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door de wederpartij. 

 

Den Haag 27 juni 2023